Image

פרס סמי מיכאל

פרס סמי מיכאל ניתן ליחידים התורמים לחברה בכל הקשור לצמצום פערים ולמתן שוויון הזדמנויות. מטרת הפרס - שמוענק זו הפעם הראשונה - היא להוקיר ולעודד תרומה לחברה שוויונית וצודקת.


החל מ-2018 הפרס ניתן כל שנה בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון, מכון הקשרים לחקר הספרות והתרבות העברית והישראלית  והחוג למזרח-התיכון.

ועדת הפרס:

מעמותת סמי מיכאל: פרופ' יפה ברלוביץ, ורד ליבנה ורחל יונה מיכאל

מאוניברסיטת בן גוריון: פרופ' יגאל שוורץ, דר' אורית יקותיאלי